Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
Powróć do: Fundusz sołecki

ZASADY POZYSKIWANIA ŚRODKÓW

Fundusz sołecki są to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, ze zm.).

 

Zasady pozyskiwania środków z funduszu sołeckiego.

 

1. Warunkiem przyznania środków z funduszu sołeckiego w danym roku budżetowym jest złożenie wniosku przez sołectwo do Wójta Gminy.

2. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosku do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

3. We wniosku należy wskazać zadania do realizacji. Uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i realistycznie oszacować koszty poszczególnych zadań. Koszty te muszą mieścić się w limicie środków przeznaczonych dla danego sołectwa. Kosztorys przedsięwzięć jest przygotowywany na wiele miesięcy przed reali­zacją – w tym czasie mogą zmienić się np. ceny materiałów czy usług. Chodzi jednak o to, żeby kosztorys pokazywał szacunkowe obliczenia. Przy jego spo­rządzaniu warto poprosić o radę specjalistę.

4. Wybrane do realizacji zadania mają spełniać następujące warunki: muszą być zadaniami własnymi gminy wynikającymi z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), służyć poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy: art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 3a) działalności w zakresie telekomunikacji;

4) lokalnego transportu zbiorowego;

5) ochrony zdrowia;

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;

8) edukacji publicznej;

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

11) targowisk i hal targowych;

12) zieleni gminnej i zadrzewień;

13) cmentarzy gminnych;

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej  i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

18) promocji gminy;

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37);

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

5. Uchwalony na zebraniu wniosek, wraz z protokołem, uchwałą z zebrania wiejskiego oraz listą obecności, sołtys przekazuje Wójtowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Wniosek złożony po terminie zostanie odrzucony.

6. Władze gminy, radni czy sołtys nie mogą wpływać na tę suwerenną decy­zję mieszkańców sołectwa. Decyzja mieszkańców jest wiążąca. Wójt spraw­dza wniosek o fundusz sołecki jedynie pod kątem poprawności formalnej. Jeśli wniosek spełnia wszystkie warunki formalne, musi zostać uwzględniony
w bu­dżecie gminy na kolejny rok.  

7. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok
i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do Wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

8. Pieniądze z funduszu muszą być wydane do końca roku, na który zostały uchwalone. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z końcem roku.

9. Przygotowując wniosek o fundusz sołecki, warto opracować realny harmo­nogram przedsięwzięcia
i ująć go we wniosku uchwalonym przez mieszkań­ców na zebraniu wiejskim oraz zacząć realizować
je możliwie jak najwcześniej, np. w pierwszej połowie roku tak, aby zdążyć ze wszystkim do końca roku. W planach trzeba uwzględnić nieoczekiwane trudności i opóźnienia wyko­nania poszczególnych zadań (np. ze względu na warunki pogodowe czy brak towaru w magazynie). Warto również dowiadywać się w gminie, jak wygląda realizacja przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.

10. Po otrzymaniu wniosku o fundusz sołecki wójt sprawdza, czy wniosek jest poprawny pod względem formalnym. Jeśli wniosek jest poprawny, przedsię­wzięcia zaplanowane przez sołectwo wprowadzane są do projektu budżetu gminy właśnie na podstawie uchwalonych na zebraniach wiejskich wniosków. Projekt budżetu gminy powstaje do 15 listopada.

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, wójt w ciągu 7 dni informuje o tym sołtysa. Sołtys ma kolejne 7 dni na podtrzymanie wnio­sku w niezmienionej formie. Informacje
o podtrzymaniu wniosku kieruje do rady gminy za pośrednictwem wójta. Rada gminy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i rozstrzygniecie rady jest wiążące dla wójta.

 

Zebranie wiejskie:

  1. Zebranie wiejskie zwołuje zazwyczaj sołtys, może to zrobić także rada sołecka, grupa mieszkańców;
  2. Ustalając termin i miejsce zebrania warto wziąć pod uwagę możliwości i potrzeby mieszkańców;
  3. Ważne jest też, żeby informacja o zebraniu wiejskim dotarła do wszystkich mieszkańców sołectwa. Powinni oni zostać poinformowani o tym, gdzie i kiedy odbędzie się zebranie oraz czego będzie dotyczyło;
  4. W ogłoszeniu na temat zebrania wiejskiego warto wyraźnie zaznaczyć, że będziemy decydować
    o funduszu sołeckim i podać dokładną kwotę, która jest do wy­dania w sołectwie. Można zachęcić osoby czytające ogłoszenie do zastanowienia się przed zebraniem, na co chciałyby przeznaczyć środki tak, by przyszły na zebra­nie z gotowymi pomysłami;
  5. Istotne jest, aby jak najwięcej mieszkańców decydowało wspólnie o tym, na co zostaną wydane pieniądze z funduszu;
  6. Czasami trudno jest omówić podczas jednego zebrania wiejskiego wszystkie szczegóły dotyczące wniosku do funduszu. Mieszkańcy powinni mieć więcej czasu na diagnozę najważniejszych potrzeb sołectwa. Skoro kwota, o której przeznaczeniu będą decydować, znana jest od 31 lipca każdego roku, to już od tego momentu można zacząć zastanawiać się, na co najlepiej wydać pieniądze w kolejnym roku. Warto zaprosić mieszkańców – przed formalnym zebraniem wiejskim, na które zaplanowane zostało głosowanie nad wnioskiem do fundu­szu sołeckiego – do wspólnych rozmów na ten temat.

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.