Oto logo strony. Piękne ono jest

Sprzedaż nieruchomości i mienia ruchomego

Wójt Gminy Zaręby Kościelne działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2022 r. poz.2185) ogłasza  drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaręby Kościelne. 

Nieruchomość gruntowa o pow. 0,2725 ha w części zabudowana położona w Zarębach Kościelnych.

Data umieszczenia: 09.01.2023r.

Pobierz dokument 


 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: nr dz. ew. 352/1 o powierzchni 0.1759 ha, połozonej w obrębie ewidencyjnym wsi Zaręby Kościelne. 

Data umieszczenia: 30.08.2022r.

Pobierz wykaz 


 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: nr dz. ew. 420/4 o powierzchni 0.0596 ha, połozonej w obrębie ewidencyjnym wsi Pętkowo Wielkie. 

Data umieszczenia: 19.08.2022r.

Pobierz wykaz 


 
Wójt Gminy Zaręby Kościelne ogłasza unieważnienie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki oznaczonej nr dz. ew. 76/1, 76/2, 77 o powierzchni 0.2725 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Zaręby Kościelne. 

Data umieszczenia: 21.07.2022r.

Pobierz dokument 


 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: nr dz. ew. 73/1 o powierzchni 0.2318 ha, 73/4 o pow. 0,0137ha, 70/4, 69/4, 73/2 o pow. 0,0665 ha. Działki są połozone w obrębie ewidencyjnym wsi Zaręby Kościelne. 

Data umieszczenia: 15.07.2022r.

Pobierz załącznik  


 
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RZECZOWYCH SKŁADNKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
W DRODZE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

Gmina Zaręby Kościelne ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych:

 

Lp. Nazwa składnika majątkowego Rok produkcji Cena wywoławcza
1. Autosan Tramp 2004 r  10.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 8 lipca 2022r o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Gminy Zaręby Kościelne przy ul. Kowalskiej 14, pok. nr 12

Informacji dotyczących wymienionego składnika majątkowego można uzyskać w dni robocze w godzinach  10:00 – 14:00 pod numerem telefonu 86 2706004 wew. 22.

Data umieszczenia: 01.07.2022r.

Pobierz: Ogłoszenie o sprzedaży , wykaz sprzętu .


 
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki oznaczonej nr dz. ew. 76/1, 76/2, 77 o powierzchni 0.2725 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Zaręby Kościelne. 

Data umieszczenia: 17.06.2022r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 173 310,00 zł.: (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tyś. trzysta dziesięć zł.).

Pobierz ogłoszenie 


 
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W DRODZE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

Data ogłoszenia: 15.06.2022r. 

Gmina Zaręby Kościelne ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych:

Lp. Nazwa składnika majątkowego Rok produkcji Cena wywoławcza
1. Autosan Tramp 2004 r 10 000,00 zł

 

Pobierz ogłoszenie , pobierz zalącznik nr 1 do ogłoszenia .


 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: nr dz. ew. 76/1, 76/2,77 o powierzchni 0.2725 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Zaręby Kościelne. 

Data umieszczenia: 18.05.2022r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 173 310,00 zł.: (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tyś. trzysta dziesięć zł.).

Pobierz ogłoszenie 


 
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RZECZOWYCH SKŁADNKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W DRODZE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

Data ogłoszenia: 16.05.2022r. 

Gmina Zaręby Kościelne ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych:

Lp. Nazwa składnika majątkowego Rok produkcji Cena wywoławcza
1. Autosan Tramp 2004 r 15 000,00 zł


 Pobierz Ogłoszenie 


 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RZECZOWYCH SKŁADNKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W DRODZE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

Data ogłoszenia: 08.02.2022r. 

Gmina Zaręby Kościelne ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych:

Lp. Nazwa składnika majątkowego Rok produkcji

Cena wywoławcza 

1. Jelcz 022  1997 r

41.328,00 zł

2. Autosan Tramp

2004 r

 25.953,00 zł


 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2022r o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Gminy Zaręby Kościelne przy ul. Kowalskiej 14, pok. nr 12

Informacji dotyczących wymienionych składników majątkowych można uzyskać w dni robocze w godzinach  10:00 – 14:00 pod numerem telefonu 86 2706004 wew. 22.

Wyżej przedstawione przedmioty można oglądać w garażach przy  ul. 11 Listopada w Zarębach Kościelnych  w dniach od 09.02.2022r  do  23.02.2022r w godzinach 10:00 – 13:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego, po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych w kwocie:

Poz. 1. – 4.133 zł

Poz. 2. – 2.584 zł

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub przelewem z konta uczestnika przetargu na konto Gminy Zaręby Kościelne; BS Ostrów Maz. o/Zaręby Kościelne nr: 61 8923 105008 00041720080014 do dnia 27.02.2022 r. do godziny 11:00.

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali, zwraca się w terminie do 7 dni, odpowiednio od dnia wygrania przetargu lub jego zamknięcia.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu jest ceną brutto,
Minimalne postąpienie – 200 zł.
Przetarg wygrywa uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą od ceny wywoławczej i uzyska przebicie,
Nabywca pojazdu w terminie 7 dni od daty przetargu powinien wpłacić pełną cenę zakupu oraz podpisać w/w umowę sprzedaży, w przeciwnym wypadku Gmina Zaręby Kościelne odstąpi od zawarcia umowy.
Odbiór samochodów nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu ceny nabycia,
Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego unieważnienie bez podania przyczyn.

Po zatwierdzeniu protokołu z przetargu wystawiany jest dokument sprzedaży, który nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyn.

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o sprzedaży , wykaz sprzętu , ocena techniczna Jelcz , ocena techniczna Autosan . 


 
Pierwszy   przetarg pisemny  nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej   oznaczonej  
dz. nr 169/5  o powierzchni  0.4084 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym  wsi  Nienałty Brewki.

Cena  wywoławcza nieruchomości: 244 304,88 zł. – kwota zawiera podatek  VAT:  (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące, trzysta cztery zł, osiemdziesiąt osiem groszy. ( brutto).

Data publikacji: 26.05.2021r.

Pobierz ogłoszenie 


 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 24.03.2021r. - położonych w Nienałty-Brewki, działka nr 169/5. 

Pobierz wykaz. 


 
Pierwszy   przetarg pisemny  nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej   oznaczonej  dz. nr 169/5  o powierzchni  0.4084 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym  wsi  Nienałty Brewki.

Cena  wywoławcza nieruchomości: 244 304,88 zł. – kwota zawiera podatek  VAT:  (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące, trzysta cztery zł, osiemdziesiąt osiem groszy. ( brutto).

Pobierz ogłoszenie. 


 
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej dz. nr 169/5 o powierzchni  0.4080 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Nienałty Brewki. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 244 304,88 zł. – kwota zawiera podatek VAT: (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące, trzysta cztery zł, osiemdziesiąt osiem groszy (brutto).

Pobierz ogłoszenie 


 
Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej dz. nr 319,320/1, 325/4 o pow. 1,8408ha, położonej w obrębie ewid. wsi Gąsiorowo. Cena wywoławcza nieruchomości: 596 419,00zł. - kwota zawiera podatek VAT.

Pobierz ogłoszenie 


 
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr dz. ew. 76/1, 76/2,77 o powierzchni 0.2725 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Zaręby Kościelne. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 173 310,00 zł.: (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tyś. trzysta dziesięć zł.).

Pobierz ogłoszenie  


 
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej dz. nr 34 o pow. 2,9300ha, położonej w obrębie ewid. wsi Zgleczewo Szlacheckie. Cena wywoławcza nieruchomości: 367 129,00zł. - kwota zawiera podatek VAT.

Pobierz ogłoszenie 


 
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej dz. nr 108/2 o powierzchni  0.1500 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Gąsiorowo. Informacja z dnia 02.10.2020r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 37 995,00 zł. – kwota zawiera podatek VAT: (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć zł,  0/100  (brutto).

Pobierz ogłoszenie 


 
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej dz. nr 319,320/1, 325/4 o pow. 1,8408ha, położonej w obrębie ewid. wsi Gąsiorowo. Cena wywoławcza nieruchomości: 596 419,00zł. - kwota zawiera podatek VAT.

Pobierz ogłoszenie 


 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 25.08.2020r. - położonych w Gąsiorowie, działka nr 108/2. 

Pobierz ogłoszenie 


 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 21.08.2020r. - położonych w Gąsiorowie, działki nr 319, 320/1, 325/4. 

Pobierz ogłoszenie 


 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 12.08.2020r. - położonych w Zarębach Kościelnych, działka nr 299. 

Pobierz ogłoszenie 


 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 12.08.2020r. - położonych w Zarębach Kościelnych, działki nr 144/2, 145/2. 

Pobierz ogłoszenie 


 
Wójt Gminy w Zarębach Kościelnych ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej oznaczonej  nr działki ew. 893/4  o powierzchni 0.5045 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym  wsi Zakrzewo Kopijki w celu utworzenia Domu Pomocy Społecznej. - Informacja z dnia 13.02.2020r.

Pobierz ogłoszenie 


 
Wójt Gminy w Zarębach Kościelnych informuje o unieważnieniu przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym: Zgleczewo Szlacheckie - Informacja z dnia 31.01.2020r. Nr RGK 6845.2.2020.

Pobierz ogłoszenie 


 
Wójt Gminy w Zarębach Kościelnych ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym: Zgleczewo Szlacheckie, dz. nr 34 o pow. 2,9300ha, który odbędzie się 08 stycznia 2020r. o godz. 11.00.

Pobierz ogłoszenie 


 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym: Zgleczewo Szlacheckie, dz. nr 34 o pow. 2,9300ha. Informacja z dnia 25.09.2019r.

Pobierz ogłoszenie 


 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - informacja z dnia 17.07.2019r.

Pobierz ogłoszenie  


 
Informacja w sprawie sprzedaży zbędnych oraz zużytych składników majątku ruchomego z dnia 24.06.2019r.

Pobierz ogłoszenie z wykazem. 


 
Informacja w sprawie sprzedaży zbędnych oraz zużytych składników majątku ruchomego z dnia 10.05.2019r.

Pobierz ogłoszenie 


 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - informacja z dnia 10.11.2016r.

Pobierz ogłoszenie. 


 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - informacja z dnia 26.10.2016r.

Pobierz ogłoszenie. 


 
Gmina Zaręby Kościelne ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż ciągnika rolniczego ZETOR 8145.

Pobierz ogłoszenie. 

Pliki do pobrania:
Pobierz informację - pdf [304.1 kB]