Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Gmina

Zabytki

 Na terenie Gminy Zaręby Kościelne występują następujące kategorie zabytków:

  •  obiekty archeologiczne i architektoniczne wpisane do rejestru zabytków,
  • obiekty archeologiczne i architektoniczne znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków.

 

 

Zgodnie zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu:

  • zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  • zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków,
  • udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków,
  • przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę,
  • kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków,
  • uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska.

 

 

 

Na terenie Gminy Zaręby Kościelne znajduje się obecnie 8 obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków i otoczonych ochroną konserwatorską. Cztery jest typu architektonicznego, jeden stanowi park, dwa obiekty to nekropolie, jeden to zabytek archeologiczny. Poniżej tabela z wykazem zabytków:

zabytki