Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Projekty Unijne

PROGRAM ROZWOJU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE ZARĘBY KOŚCIELNE

Szanowni Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym!

Planowane zmiany w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w przyszłym roku szkolnym 2020/21, tj. wydłużenie do 10 godzin funkcjonowania oddziałów przedszkolnych, utworzenie dodatkowego oddziału oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia (rytmika i zajęcia gimnastyki korekcyjnej), będą realizowane w ramach projektu „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Zaręby Kościelne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20, oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

W związku z tym Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych ogłasza rekrutację uczestników do projektu. O pobranie i wypełnienie załączonych poniżej dokumentów proszeni są tylko ci rodzice, którzy w złożonych wcześniej kartach zgłoszenia do przedszkola zadeklarowali wydłużony ponad 5 godzin dziennie czas pobytu dziecka w przedszkolu.

Po zapoznaniu się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie …” należy wypełnić  i podpisać załączniki, tj. formularz zgłoszenia dziecka do projektu oraz odpowiednie oświadczenia.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2020 r.:

-  w sekretariacie szkoły,

- przesłać pocztą tradycyjną na adres Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych, ul. Farna 20, 07 – 323 Zaręby Kościelne,

- przesłać skany podpisanych dokumentów na adres: spzareby@wp.pl.

W przypadku nie złożenia w/w dokumentów przez rodzica, dziecko  będzie mogło korzystać z pobytu w przedszkolu tylko 5 godzin dziennie.

 

REGULAMIN REKRUTACJI.pdf 

Zalacznik_nr_1_-_Formularz_zgloszenia_dziecka_do_udzialu_w_Projekcie 

Zalacznik_nr_2_-_Wzor_informacji_o_uczestnikach_Projektu 

Zalacznik_nr_3_-_Wzor_oswiadczenia_uczestnika_Projektu 

Zalaczniki_nr_4-10_-_Wzory_oswiadczen 

szkola_www 


INFORMACJA Nr RGK.271.0.3.2020 z dnia 30.07.2020r o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wyposażenie nowej sali w sprzęt i materiały dydaktyczne” prowadzonego w trybie rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Pobierz informacje o wyborze. 


Gmina Zaręby Kościelne prowadzi projekt nr RPMA.10.01.04-14-c491/19 pt. „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Zaręby Kościelne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Zaręby Kościelne o stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej niższym niż średnia dla województwa mazowieckiego poprzez utworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, realizację zajęć dodatkowych dla 32 dzieci oraz wydłużenie godzin funkcjonowania ośrodka wychowania przedszkolnego o 5 godzin w okresie 22.06.2020-31.08.2021.

Cele szczegółowe projektu:

- dostosowanie bazy lokalowej do utworzenia dodatkowo 10 nowych miejsc/adaptacja pomieszczeń,

- wyposażenie bazy lokalowej do potrzeb realizacji oferty dla dzieci,

- realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne wobec 32 dzieci.

Rekrutacja uczestników: Zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi zostały określone w Regulaminie rekrutacji.

Na realizację projektu Gmina Zaręby Kościelne pozyskała kwotę 247 189,13 złotych.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans dla kobiet i mężczyzn.