Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Gmina

O gminie

Gmina Zaręby Kościelne jest gminą wiejską położoną  w województwie mazowieckim w powiecie ostrowskim. Jej obszar posiada dogodne powiązania komunikacyjne. Przez Gminę przebiega międzynarodowy szlak kolejowy Warszawa – Białystok- Wilno – Petersburg oraz droga Wojewódzka nr 694 o znaczeniu turystycznym w skali kraju (Warszawa-Białowieża). Gmina zajmuje obszar 88,9 km 2, na którym zamieszkuje 3776 mieszkańców w 33 wsiach.

Pomimo, że Gmina ma charakter rolniczy, to bliskość aglomeracji warszawskiej (100 km) i Białegostoku (100 km) oraz bliskie położenie przy szlaku kolejowym powodują coraz bardziej widoczne zmiany idące w kierunku rezygnacji z działalności rolniczej na rzecz zatrudnienia w przemyśle oraz usługach. Działalność gospodarczą prowadzi 124 małych przedsiębiorstw.

Pod względem przyrodniczym cały teren gminy znajduje się w obszarze funkcjonalnym „Zielone Płuca Polski”, zaś jej wschodnia część „Natura 2000”. W dolinie rzeki Bug rozciąga się Nadbużański Park Krajobrazowy. Bardzo ciekawe pod kątem przyrodniczo – turystycznym są doliny rzeki Bug, Brok,  Brok Mały i Wągroda, stanowiące dla zwierząt istotne korytarze ekologiczne. Malownicze zakola naszych rzek, szczególnie Bugu, zachęcają mieszkańców Gminy jak 
i odwiedzających, do czynnego wypoczynku. Tak różnorodne środowisko naturalne jest jednym z elementów wpływających na atrakcyjność Gminy.

  bug-1 

Chlubą Gminy są liczne obiekty sakralne, w tym klasztor, wzniesiony z fundacji Szymona Zaremby – Kasztelana Konarsko – Sieradzkiego, którego zmumifikowane zwłoki znajdują się w podziemiach klasztoru. W nawie bocznej kościoła wisi jedyny na terenie powiatu ostrowskiego sarmacki portret Szymona Zaremby.

W ciągu ostatnich lat przy współfinansowaniu ze środków unijnych jak i własnym zrealizowano zadania inwestycyjne: modernizacja hydroforni, budowa garaży OSP Zaręby Kościelne, remont i rozbudowa świetlic wiejskich w Chmielewie, Świerżach Zielonych i Kępiste-Borowe, budowa i modernizacja dróg gminnych, przebudowa centrum miejscowości Zaręby Kościelne, budowa parkingów, budowa boisk sportowych, wymiana przystanków autobusowych, wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP, oraz czterech samochodów.

Modernizując budynek komunalny wygospodarowaliśmy pomieszczenia pod działalność zdrowotną, bibliotekę gminy, centrum informacji oraz wyposażyliśmy siłownię w nowy sprzęt. Wokół budynku wybudowano parking oraz zagospodarowano teren sportowo – rekreacyjny z fontanną i siłownią zewnętrzną.

Dbając o ochronę środowiska wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz oczyszczalnię ścieków z kanalizacją w miejscowości Zaręby Kościelne.

Priorytetem Gminy jest rozwój bazy edukacyjnej: wybudowano budynek Gimnazjum, pełnowymiarową salę sportową, zmodernizowaną kuchnię, świetlicę szkolną i budynek oddziałów przeszklonych.

Zamierzenia rozwojowe gminy Zaręby Kościelne uszczegóławiają strategię województwa mazowieckiego. Działania Gminy tworzą warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości i stymulują aktywność gospodarczą i innowacyjną.  Zmiany, jakie zaszły na terenie gminy Zaręby Kościelne w okresie ostatnich lat są ogromne. Środki zewnętrzne, jakie pozyskała gmina pozwoliły zaklasyfikować naszą Gminę w rankingu Rzeczpospolitej w 2015 roku na 50 miejscu w kraju wśród gmin wiejskich oraz w rankingu „Wspólnoty” na 249 miejscu wśród gmin wiejskich ze względu na finansowanie inwestycji w infrastrukturę techniczną.