Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Projekty Unijne

PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

logotypy_kolor 

Gmina Zaręby Kościelne zakończyła realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Na początku roku udało nam się zrealizować 4 bezpłatne szkolenia, w których wzięło udział 48 osób. W szkoleniach uczestniczyli mieszkańcy gminy, a jednym z kryteriów był wiek powyżej 25 lat. Wśród uczestników znalazły się również osoby powyżej 65 lat, co tylko potwierdza, że na naukę jest zawsze dobry czas. Każde szkolenie trwało 2 dni po 8 godzin i zasób wiedzy do przekazania był naprawdę duży.  Gmina zakupiła 3 komputery 2w1 w ramach projektu, które zostały następnie przekazane Szkole Podstawowej.  

W ramach projektu uczestnicy mieli zapewnionego wykwalifikowanego instruktora, stanowisko komputerowe (laptopy, Internet, aplikacje niezbędne do szkolenia), materiały promocyjne  tj.: notes, długopis, pendrive z materiałami szkoleniowymi, a także przerwy kawowe oraz obiad. W ramach uznania na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikat, który na kilku szkoleniach wręczała sama Pani Wójt Urszula Wołosiewicz.  

Uczestnicy nabyli, bądź rozwinęli umiejętności praktycznego wykorzystania dostępu do Internetu i świadczonych za jego pośrednictwem usług, w tym e – usług publicznych.

Tematyka szkoleń została wybrana na podstawie deklaracji uczestników i obejmowała:

1.    „Rodzic w Internecie” – 12 uczestników
2.    „Moje finanse i transakcje w sieci” – 36 uczestników

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”  oraz środków budżetu państwa.

Na realizację projektu Gmina Zaręby Kościelne pozyskała kwotę 24 700,00 zł. Faktyczna wartość projektu wyniosła 23 034,90 zł. 

zdjecie_all 


 
Gmina Zaręby Kościelne prowadzi projekt grantowy „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez realizację 4 bezpłatnych szkoleń tematycznych dla 48 osób. Uczestnicy będą mogli nabyć i rozwinąć umiejętności praktycznego wykorzystania dostępu do Internetu i świadczonych za jego pośrednictwem usług, w tym e – usług publicznych i komercyjnych.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby, które spełniają poniższe kryteria:

•  zamieszkują województwo mazowieckie;
•  mają ukończone 25 lat;
•  nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe;
•  nie uczestniczyły w innym szkoleniu z podniesienia kompetencji cyfrowych (z naboru POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17) na terenie województwa mazowieckiego.

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie szkoleń z 4 obszarów tematycznych:

1.    „Rodzic w Internecie”
2.    „Mój biznes w sieci”
3.    „Moje finanse i transakcje w sieci”
4.    „Rolnik w sieci”

Liczba szkoleń z danego modułu będzie zależała od zadeklarowanego zainteresowania zgłaszających się osób. Każdy chętny może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 16 godzin (2 dni x 8 godzin). Organizator zapewni uczestnikom stanowisko pracy wyposażone w komputer przenośny, materiały szkoleniowe, a także obiad oraz przerwy kawowe.

Rekrutacja uczestników: Zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, który można pobrać na stronie http://zareby-kosc.pl/ oraz w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne, ul Kowalska 14,
07-323 Zaręby Kościelne, pokój nr 14 (nr tel. 86 276 31 12).

Osoby zainteresowane zgłoszeniem chęci udziały w projekcie powinny złożyć prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne, ul Kowalska 14, pokój nr 14 lub przesłać wypełniony i podpisany skan dokumentów na adres e–mail: ugzar@post.pl. Decyzje o zakwalifikowaniu się do projektu podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie spełnienia warunków, o których mowa w ww. Regulaminie.

Rekrutacja będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu do wyczerpania miejsc. Organizatorzy planują zakończenie cyklu szkoleń do końca lutego 2020.

Informacji nt. szkoleń udziela koordynator projektu – Maciej Ogonowski, tel.. 86 276 31 12.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.”

Na jego realizację Gmina Zaręby Kościelne pozyskała kwotę 24 700,00 złotych.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans dla kobiet i mężczyzn.

Dokumenty rekrutacyjne w załączeniu.

Pliki do pobrania: