Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: INWESTYCJE

Inwestycje 2021 rok

termo640  

 
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo-Panieńskie- Pętkowo-Wielkie w lokalizacji 0+000-1+719,04 wartość inwestycji 1.918.563,61 zł  w tym dofinansowanie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 1.500.000,00 zł.

droga_zgleczewo 


 
Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00  do km 0 +182,68  w Zarębach Kościelnych wartość inwestycji  295.811,48 zł w tym dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg   206.368,17 zł. 

farna_01 

 Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego w Gąsiorowie w lokalizacji km. 0+000 - 0+221,00 całkowita wartość zadania  147.121,08 zł w tym dofinansowanie : środki Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych  50.000,00 zł.

gasiorowo_1 


 
Remont drogi gminnej nr 261101W na odcinku Rostki Daćbogi do granicy gminy w km 1+420,00 do km 1+1860,00 km wartość inwestycji kwota 83.394,00 zł . 

rostki_d1 


 
Modernizacje i przebudowy dróg w miejscowościach: Chmielewo, Gaczkowo, Grabowo, Kosuty, Nienałty Szymany, Nowa Złotoria, Rostki Daćbogi, Skłody Piotrowice, Skłody Stachy, Skłody Średnie, Świerże Kolonia, Świerże Kończany, Zaręby Leśne, Zaręby Kościelne łączna wartość to 218 860,92 zł w tym z Funduszu Sołeckiego 214 270,07 zł .

  drogi_01 

 Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kiełcze (zakup działki pod drogę) 26 643,53 zł w tym Fundusz Sołecki kwota 26.428,57 zł.


 

Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych wartość inwestycji kwota 2.343.000,00 zł w tym dofinansowanie: Fundusz Solidarności w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwota 1.930.610,00 zł.

com_01 


 
Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie wartość zadania 114.972,80 zł w tym Fundusz Sołecki kwota  26.280,92 oraz środki z MIAS – 10.000,00 zł .

  zgleczewo_bud1 

 Modernizacja budynku komunalnego oraz budowa przyłącza energetycznego w miejscowości Pętkowo Wielkie kwota 19.320,00 zł w tym Fundusz Sołecki kwota 15.601,22 zł. 

  petkowo_01 

 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo (etap I) kwota 27.818,34 zł w tym Fundusz Sołecki kwota 21.556,26 zł .

gasiorowo_sw1 


 
Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki (etap I – instalacje wodno-kanalizacyjne) kwota  52.093,64 zł w tym Fundusz Sołecki - 16.339,45 zł .

  kopijki_01 

 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka (projekt budowlany) kwota 17.341,10 zł w tym Fundusz Sołecki .


 
Budowa altany w miejscowości Pułazie wartość 17.699,75 zł w tym Fundusz Sołecki kwota 12.795,95 zł .

pulazie_altana 

 Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych kwota inwestycji 39.457,27 zł w tym Fundusz Sołecki kwota 18.357,27 zł oraz środki z MIAS – 10.000,00 zł.

Inwestycja otrzymała I miejsce na Mazowszu w konkursie „Bezpieczne i przyjazne sołectwo”.

  kostka_kb1 

 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Świerżach Zielonych (wybudowanie grilla) kwota inwestycji 9.393,57 zł w tym Fundusz Sołecki  9.393,57 zł.

gril_swierze1  

 Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo (wykonanie ogrodzenia) kwota 11.462,75 zł w tym Fundusz Sołecki.

  rawy_gacz1 

 Budowa placu zabaw w miejscowości Nienałty Brewki  kwota 22.090,20 w tym: Fundusz Sołecki kwota 13.977,12 zł, dofinansowanie z MIAS kwota 9.987,60 zł.

brewki_plac1 

 Urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w miejscowości Niemiry kwota 22.090,20 zł w tym Fundusz Sołecki kwota 19.636,86 zł.


 
Zagospodarowanie placu  zabaw w sołectwie Budziszewo 33.465,80 zł w tym:  Fundusz Sołecki – 14.272,41 zł oraz dofinansowanie z MIAS kwota 9.827,70 zł. 

budziszewo_plac1  
Zagospodarowanie placu  zabaw w sołectwie Uścianek Wielki 16.851,00 z Funduszu Sołeckiego. 

uscianek_w1  
Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie  Zakrzewo Wielkie na kwotę 22.090,20 zł w tym Fundusz Sołecki 13.534,18 zł oraz środki z MIAS – 9.987,60 zł .

zakrzewo_w1  
Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych wartość inwestycji kwota 109.384,20 zł.


 
Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne całkowity koszt zadania to 85.334,06 zł. (etap I ul. Farna). Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 72 182,12 zł.

  wodociag_1 

 Zakup kosiarki bijakowej kwota 30.500,00 zł. 

  kosiarka_1  

 Zakup działki pod drogę w Pętkowie Wielkim kwota 46.353,00 zł .


 
Remont schodów ul. Kowalska 16A - 4 716,42 zł


    schody_dent1  Remont wejścia na pocztę budynek Urzędu Gminy - 2 738,45 zł
 

  schody_poczta10 

 Zadanie pn. "Usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2021 roku." dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w wysokości 20 571,67 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych brutto. Termin zakończenia realizacji zadania: 29.10.2021r.

azbest2021_www