Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: INWESTYCJE

Inwestycje 2020 rok

 

Przedstawiamy inwestycje zrealizowane w 2020 roku przez Gminę Zaręby Kościelne.

 
Remont drogi gminnej nr 261101W na odcinku Rostki-Daćbogi – Kępiste-Borowe w km 0+000,00 do 0+820,00km

Nawierzchnia drogi została uszkodzona podczas użytkowania przez firmę INTERCOR Sp. z o. o.
na potrzeby zadania pn. „Wykonywanie robót budowlanych na odcinku Sadowne – Czyżew
wraz z urządzeniami od km. 71,800 do km 107,260 w ramach projektu CEF dla linii E 75”.
Użytkowanie drogi miało wpływ na przyspieszoną degradację nawierzchni w związku z powyższym podpisano porozumienie mające na celu naprawę istniejącej drogi na długości 1420 mb.

W dniach 16-18 grudnia 2020 r. został wyremontowany odcinek drogi, z czego koszty poniesiono:        
1. Gmina Zaręby Kościelne:  152 166,74 zł brutto, remont na odcinku 820 mb
2. PUT INTERCOR Sp. z o. o.: 110 700,00 zł brutto, remont na odcinku remont na odcinku 600 mb
3. Firma Transportowo Usługowa MP Przesmycki - odtworzenie poboczy
4. Usługi Transportowe Tadeusz Sienicki – remont zjazdów.

droga_kb2020  


 
Dotacja celowa w wysokości 480 000,00 zł na inwestycję Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W Szulborze Wielkie – Zaręby Kościelne o długości 3,555 km. Całkowita wartość zadania realizowanego przez Powiat Ostrowski wyniosła 4 752 707,18 zł, 80% stanowiły środki z Funduszu Dróg Samorządowych

droga_szulborze2  


 

Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo - Skłody-Średnie w lokalizacji  km. 0+000,00-1+614,00.

Całkowity koszt zadania to 1 509 981,92 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości  1 126 232,64 zł

Gmina pozyskała dotację 75% z Funduszu Dróg Samorządowych, wkład własny 25%.

droga_sklody2020   


 
 Rozbudowa drogi w miejscowości Kietlanka. Wartość inwestycji to 60 823,24 zł.

kietlanka_droga  


 
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo – całkowity koszt inwestycji to 216 904,09 zł, w tym dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 51 392,00 zł.

droga_gasiorowo2020  


 
Remonty dróg żwirowych w  13 sołectwach – 86 535,61 zł.

remonty_zwirowe  


 
Utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych- dokumentacja projektowa, sfinansowana z Funduszu Solidarności w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na sumę 83 000,00 zł.

com_projekt  


 
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Świerże-Panki”

Całkowita wartość inwestycji: 15 050,28 zł.

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”: 7 525,14 zł. (50%).

mias_swierze 

 mias_swierze2  


 
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Rawy-Gaczkowo”

Całkowita wartość inwestycji: 18 646,80 zł.

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”: 9 323,40 zł. (50%).

mias_rawy 

mias_rawy2  


 
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Pułazie”

Całkowita wartość inwestycji: 18 646,80 zł.

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”: 9 323,40 zł. (50%).

mias_pulazie  

mias_pulazie2  


 
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Stara Złotoria, Niemiry, Kańkowo-Piecki”

Całkowita wartość inwestycji: 18 646,80 zł.

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”: 9 323,40 zł. (50%).

  

  mias_niemiry 

mias_niemiry2  


 
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Uścianek Wielki”

Całkowita wartość inwestycji: 19 207,68 zł.

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”: 9 603,84 zł. (50%).

mias_uscianek 

mias_uscianek2  


 
We wsiach Uścianek Wielki, Świerże Kiełcze, Gaczkowo i Kosuty zostały postawione nowe, estetyczne wiaty przystankowe na sumę 25410,80zł. Wiele prac przygotowawczych jak: założenie przepustów, podniesienie wyrównanie terenu, ulanie płyty z begonu zostało wykonanych przez pracowników gminy i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i stażu z Urzędu Pracy.

wiata_n 


 
Budowa 3 altan wraz z ułożeniem kostki, w sołectwach: Budziszewo, Skłody Średnie, Zgleczewo Panieńskie. Inwestycje sfinansowane z Funduszu Sołeckiego na sumę 35 769,37 zł.

altana1_n  


 
Remont i modernizacja sali rekreacyjnej – siłowni przy ul. Kowalskiej 16a, obejmująca wybudowanie szatni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego, socjalnego, pomalowanie ścian, wymiana wykładzin podłogowych, wybudowanie zadaszenia nad wejściem. Została wykonana wentylacja mechaniczna, zamontowano monitoring wizyjny. Wartość zadania – 83 644,81 zł, w tym 28 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego.

modern_gym2020  Remont Budynku Komunalnego w sołectwie Pętkowo Wielkie, budowa altanki i uporządkowanie placu

– 34 142,68 zł.

  petkowo_plac  


 
Remont budynku po szkole podstawowej w Zakrzewie Kopijkach na sumę 20 460,40 zł, w tym Fundusz Sołecki 14 166,43 zł (wyburzono kotłownię, zakupiono drzwi wewnętrzne).

szkola_zakrzewo  Remont schodów przy  budynku  ul. Kowalska 16a – koszt zadania 2 724,00 zł.

schody_1 

 schody_2  


 
Zagospodarowanie działki nr 150 w Zarębach Kościelnych. W ramach tego zadania uporządkowano teren, wykonano ogrodzenie, projekty na przeniesienie siłowni i placu zabaw, posadzono świerki, drzewa liściaste i pnącza. Wartość inwestycji to 10 933,87 zł, w tym Fundusz Sołecki 7 124,40 zł.


 
Modernizacja budynku Urzędu Gminy: nowe wejście od strony parkingu, malowanie korytarzy w urzędzie i kotłowni, położenie terakoty na schodach do kotłowni, remont pomieszczenia socjalnego. Wartość inwestycji wyniosła 10 182,51 zł.

remont_zareby  


 
Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych. Całkowity koszt zadania to 19 672,21 zł.

  boisko_szkola  


 
Budowa linii elektrycznej zasilającej przepompowanie ścieków nr 1. Całkowity koszt inwestycji to 25 000,00 zł.


 
Doposażenie w klimatyzację i sprzęt kuchenny świetlic w Świerżach Zielonych i Chmielewie na łączną sumę 46 132,08 zł, sfinansowane z Funduszu Sołeckiego.

  chmielewo_dopos1  


 
Ogrodzenie boiska w Nienałtach Brewkach. Inwestycja w całości sfinansowana z Funduszu Sołeckiego na sumę 6 024,08 zł.

  ogr_nie_brew  


 
Ogrodzenie boiska w Zgleczewie Panieńskim w całości sfinansowane z Funduszu Sołeckiego na sumę 8 545,94 zł.

  ogr_zgle_pan  


 
Ogrodzenie placu zabaw w Uścianku Wielkim. Inwestycja w całości sfinansowana z Funduszu Sołeckiego na sumę 4 367,50 zł.

www_foto_uscianek  


 
Urządzenie miejsca wielofunkcyjnego – siłowni zewnętrznej w Kietlance. Inwestycja w całości sfinansowana z Funduszu Sołeckiego na sumę 15 731,00 zł.

  silownia_kietlanka 


 
Remont i doposażenie przedszkola. Sfinansowane w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu na kwotę 75 751,98 zł.

  rem_przedszkola2020  


 
Remont Gminnej Biblioteki Publicznej – gipsowanie i malowanie ścian, wymiana drzwi, wymiana wykładzin podłogowych – 54 374,16 zł.

  remont_BPG2020  


 
Remonty w szkole: sala gimnastyczna, 4 sale lekcyjne, korytarz i klatka schodowa – 6 408,13 zł.

  remont_sali  


 
Remont pomieszczeń pod Ośrodkiem Zdrowia: kuchnia, sala konferencyjna, magazyn obrony cywilnej - 1 247,60 zł.

  rev_podpiwniczenie  


 
Zakup rębaka do drewna o wartości 22 976,00 zł.

   rebak1  


 
Zadanie pn. "Usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2020 roku." dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w wysokości 45 352,39 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych brutto. Termin zakończenia realizacji zadania: 30.10.2020r.

www_azbest2020_info2  


 
Nowe grunty w  zasobie gminnym.

W ubiegłym roku dwoje mieszkańców wsi Rawy Gaczkowo bezpłatnie przekazało Aktem Notarialnym 20 arów ziemi, teren został już uporządkowany, w tym roku zostanie zagospodarowany na cele rekreacyjne wsi. Jeden z mieszkańców wsi Budziszewo również przekazał bezpłatnie na rzecz wsi 2 ary ziemi pod altankę.

Zakupiono nieruchomość w sołectwie Gąsiorowo. Budynek po sklepie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Koszt zakupu to 59 879,32 zł, w tym Fundusz Sołecki 19 700,19 zł.

Zakupiono działkę w Zakrzewie Wielkim o powierzchni 30 ary za sumę 33 507,86 zł w tym Fundusz Sołecki – 12 085,74 zł.

Zakupiono działkę w Pułaziu o powierzchni 8 ary, sfinansowaną w całości z Funduszu Sołeckiego na kwotę 8 032,22 zł + 2 ary darowizny.

Zakupiono z Funduszu Sołeckiego Skłody Stachy działkę o powierzchni 4,4 ara nad rzeką Brok, na sumę 8 197,04 zł.

Po kilku latach widać będzie wyraźnie różnice pomiędzy sołectwami, które aktywnie wykorzystują fundusz sołecki dokładając swoja pracę i zaangażowanie. Zwolenniczką tej formy pracy jest Pani Wójt, która wspiera i inicjuje tego typu oddolne działania.

  bud_gasiorowo_www 

sklody_dzialak