Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: INWESTYCJE

Inwestycje 2019 rok

 Gmina Zaręby Kościelne zakończyła realizację projektów pn.:

„Wyposażenie infrastruktury terenowej w wiatę rekreacyjną i grill w Sołectwie Zaręby Kościelne”  współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.  
Koszt całkowity zadania to 19.987,50 zł, wysokość dofinansowania wynosi 50%.

sciezka2  


„Budowa placu zabaw w Sołectwie Pętkowo Wielkie” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.
Koszt całkowity zadania to 19.900,00 zł, wysokośc dofinansowania wynosi 50%.

petkowo_mias2  


„Budowa placu zabaw w Sołectwie Chmielewo” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. 
Koszt całkowity zadania to 19.900,00 zł, wysokość dofinansowania wynosi 50%.

chmielewo_mias2 


„Budowa placu zabaw w Sołectwie Kietlanka” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. 
Koszt całkowity zadania to 19.900,00 zł, wysokośc dofinansowania wynosi 50%.
 kietlanka_mias2  


Budowa placu zabaw w Sołectwie Zakrzewo-Kopijki współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. 
Koszt całkowity zadania to 19.900,00 zł, wysokośc dofinansowania wynosi 50%.

 zakrzewok_mias2  


Zadanie  „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne gmina Zaręby Kościelne” dofinansowano przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 80.000,00 zł.

Dofinansowanie przez Skłodowski Spółka Jawna z Zarąb Kościelnych w wysokości 8.000,00zł.

Całkowita wartość zadania 88.985,00 zł

  sciezka2   


Zadanie pn. "Usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2019 roku." dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w wysokości 19.851,67zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych brutto. Termin zakończenia realizacji zadania: 30.09.2019r.

azbest2019_www  


Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki” została dofinansowana zgodnie z Umową znak 00031-65150-UM0700218/16 z dnia 30 maja 2017r. oraz zawartymi aneksami.  

Wartośc dofinansowania wg umowy dla całej operacji to 1 998 825 zł.

kanaliza2019  


Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienałty-Brewki, gm. Zaręby Kościelne.

Koszt inwestycji: 4 128 900,40 zł.

oczyszcz2_kwota 

oczyszczlania_sciekow 


Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek w Zarębach Kościelnych.

Koszt inwestycji: 36 946,34 zł.


Budowa sieci wodociągowej na działce nr 77/2 położonej na terenie wsi Uścianek Wielki.

Koszt inwestycji: 15 674,95 zł.


Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Gaczkowie.

Koszt inwestycji: 35 339,89 zł.


Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kepiste-Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W.

Koszt inwestycji: 1 200 000,00 zł.

kepiste_borowe  


Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Leśnej 3 w Zarębach Kościelnych.

Koszt inwestycji: 22 170,00 zł.


Zakup dwóch kontenerów socjalnych

Koszt inwestycji: 28 290,00 zł.


Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Koszt inwestycji: 11 045,40 zł.


Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy

Koszt inwestycji: 43 498,92 zł


Współfinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej.

Koszt inwestycji: 10 000,00 zł.

radiowowz  


Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych: obejmuje m.in. nowe ogrodzenie i kostke przy bramie wjazdowej.

Koszt inwestycji: 41 245,13 zł.

ogrodzenie_szkolne 

 kostka_szkola  


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki.

Koszt inwestycji: 4 574 387,15 zł.

siec_kanalizacjaj  


 
Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego.

Koszt inwestycji: 9 900,00 zł

urofura_zareby2019 

 ekg_zareby2019  


Budowa nowych punktów świetlnych.

Koszt inwestycji: 12 401,00 zł.


Zakup pługu przedniego do koparki JCB.

Koszt inwestycji: 9 840,00 zł.


Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne.

Koszt inwestycji: 28 000,00zł.


Zagospodarowanie terenu pod przyszły plac zabaw w miejscowości Rawy-Gaczkowo

Koszt inwestycji:  14 415,60 zł.

plac_rawy  


Remont i doposażenie Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.

Koszt inwestycji: 49 859,72 zł.


Remont trzech pomieszczeń w Urzędzie Gminy.

Koszt inwestycji: 15 384,92 zł.


Zakup dwóch wiat przystankowych.

Koszt inwestycji:  10 600,00 zł.

wiata_chmielewo  


Odwodnienie ul. Leśnej w Zarębach Kościelnych.

odwod_lesna