Oto logo strony. Piękne ono jest

CENTRUM AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ (CAK)

pobrane 

Jeszcze w styczniu 2023 roku rozpoczęta zostanie  kolejna inwestycja w naszej gminie. W dniu 5 stycznia 2023 roku  Wójt Gminy Pani Urszula Wołosiewicz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszki Rostkowskiej podpisała umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowlane Artur Urbanik na zadanie  pod nazwą „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych” wraz z wyposażeniem na łączną kwotę 7 450 000,00 zł. Termin zakończenia inwestycji oddania budynku do użytku planowany jest na 11.12.2023 roku. Gmina Zaręby Kościelne pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 86,98%. Jest to bardzo ważna i długo oczekiwana inwestycja. Dotychczasowy budynek po dawnej remizie strażackiej stał nieużywany od ponad 12 lat. Nie było tu zainstalowanego ogrzewania, toalet i innej niezbędnej infrastruktury.

Planowany do rozbudowy budynek zostanie powiększony do powierzchni całkowitej 937,75 m2, przystosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spełni normy efektywności energetycznej i ekonomicznej  - instalacja fotowoltaiczna o mocy 20,00 kW i spodziewanej produkcji energii elektrycznej na poziomie 20 000,00 kWh/rok, ogrzewanie gazowe, agregat prądotwórczy. Teren wokół zostanie odpowiednio zagospodarowany wraz z wybudowaniem miejsc parkingowych.

Wybudowany obiekt stanie się centrum edukacji,  upowszechniania kultury, sztuki, historii, tożsamości narodowej, rozwijania różnorodnych form zainteresowań dostosowanych do bieżących potrzeb społecznych, miejscem efektywnego i twórczego spędzania wolnego czasu wraz z możliwością korzystania z oferty kulinarnej. Przyczyni się również do stworzenia warunków realizacji wielu programów społecznych dotychczas niemożliwych do przeprowadzenia ze względu na braki lokalowe.

Realizowany projekt  to  następny proces działań inwestycyjnych prowadzący do poprawy stanu gminnej infrastruktury kulturalnej, społecznej, technicznej, drogowej.