Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: URZĄD GMINY

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

siedziba: 
Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych

ul. Kowalska 14,

07-323 Zaręby Kościelne

Kontakt:  86-27-06-004


            Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487,  z późn. zm.).

             Komisja monitoruje i inicjuje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest pomoc osobom uzależnionym, oraz ich rodzinom, oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia sądu o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu lub zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu a także motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Prowadzi też działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych; prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które poprzez nadużywanie alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. 

 


 
Skład Komisji:

  • Magdalena Świerczewska –Przewodnicząca
  • Ewelina Kur – z-ca Przewodniczącej,
  • Bogusława Małkińska – Sekretarz,
  • Paweł Sarnowski - członek, 
  • Aleksandra Sobieraj - członek,
  • Paulina Kulesza – członek,
  • Justyna Szymczak - członek.

 


 
Dokumentu do pobrania: 

Pliki do pobrania: