Oto logo strony. Piękne ono jest

Wybory ławników na kadencję 2024 - 2027.

Ocena 0/5

Informacja o Wyborach ławników do orzekania
w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej

Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce poinformował Radę Gminy Zaręby Kościelne, że Kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce ustaliło liczbę ławników, która powinna być wybrana na kadencję 2024 – 2027 przez Radę Zaręby Kościelne do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej – 1 ławnik, do orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Kto może zostać ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Kto nie może zostać ławnikiem?

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, Sekretariat - pok. Nr 8, w godzinach pracy urzędu.

Pełna informacja dotycząca wyborów ławników znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności