Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: INWESTYCJE

Inwestycje 2018 rok

Przedstawiamy inwestycje zrealizowane w 2018 roku przez Gminę Zaręby Kościelne. Wymienione poniżej  inwestycje są to główne zadania, jednocześnie Gmina na bieżąco inwestuje w miarę potrzeb i możliwości.

 


Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki” została dofinansowana zgodnie z Umową znak 00031-65150-UM0700218/16 z dnia 30 maja 2017r. oraz zawartymi aneksami.  

Wartośc dofinansowania wg umowy dla całej operacji to 1 998 825 zł.

kanaliza2019_(1)  


 
„Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261132W Zgleczewo Szlacheckie – Zgleczewo Panieńskie w lokalizacji km 0+000,00-1+333,37”

Zadanie współfinansowane z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

Kwota dofinansowania: 585 420 ,00 PLN, Beneficjent: Gmina Zaręby Kościelne, Termin realizacji: październik - grudzień 2018

droga_zgl2018 


 
Zadanie pn.: Usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2018r. na kwotę 23.068,80 zł., termin realizacji 26.10.2018r. 

Dofinansowano przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 11.995,75 zł.

azbest_tab2018