Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: E-Urząd

ESP - ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne DzU 2005 nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym DzU 2005 Nr. 200 poz. 1651 pragniemy poinformować, iż Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych uruchomił usługę: Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Warunkiem możliwości korzystania z ESP jest posiadanie konta na Platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl Obecna funkcjonalność skrzynki jest nieustannie poszerzana. Pieczę nad tym procesem sprawuje Departament ds. Informatyzacji przy MSWiA.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na naszej stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę. 
Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30) do Sekretariatu Urzędu Gminy na nośnikach danych posiadających możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Dostępne formularze:

  • Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
  • Dopisanie do spisu wyborców.
  • Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu.
  • Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes 
2. Akceptowalne formaty załączników to: 
a. DOC, RTF 
b. XLS 
c. CSV 
d. TXT 
e. GIF, TIF, BMP, JPG 
f. PDF 
g. ZIP 
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. 
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone