Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Zamówienia publiczne

2018 Rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,  RGK 271.11.2018 z dnia 2018-12-21r.

Gmina Zaręby Kościelne: Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne.

Pobierz informację 

 


Informacja z sesji otwarcia ofert, RGK 271.11.2018 z dnia 2018-12-18r.

Gmina Zaręby Kościelne: Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne.

Pobierz informację 

 


 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi, nr 500300804-N-2018 z dnia 17-12-2018 r.

Gmina Zaręby Kościelne: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 

Pobierz informację 

 


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi, nr 659934-N-2018 z dnia 2018-12-10r.

Gmina Zaręby Kościelne: Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne.

Pobierz dokumenty: Ogłoszenie o zamówieniu , SIWZ , załączniki do SIWZ .

 


 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy, nr 500284187-N-2018 z dnia 28-11-2018 r.

Gmina Zaręby Kościelne: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019

Pobierz informację. 

 


 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, Ogłoszenie nr RGK 271.10.2018 z dnia 2018-11-14r.

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019

Pobierz informację. 

 


 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT, Ogłoszenie nr RGK 271.10.2018 z dnia 2018-11-07r.

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019

Pobierz informację. 

 


 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA, RGK.271.8.2018 z dnia 07.11.2018r. 

Część I: „Przebudowa ciągu pieszo jezdnego w Gąsiorowie ”, Część II: „Przebudowa nawierzchni jezdni
w Kietlance na odcinku 80 mb.”,  Część III: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji 0+000 – 0+184,61

Pobierz informację. 

 


 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane, nr 500265731-N-2018 z dnia 06-11-2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261132W Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Panieńskie w lokalizacji km 0+000,00 – 1+333,37” - całość podzielona została na 2 części. 

Pobierz informację. 

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, Ogłoszenie nr RGK 271.9.2018 z dnia 2018-11-06r.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.

Pobierz informację. 

 


 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT, Ogłoszenie nr RGK 271.9.2018 z dnia 2018-10-31r.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.

Pobierz informację. 

 


 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane, Nr 500261421-N-2018 z dnia 31-10-2018 r.

Przebudowa drogi gminnej Świerże – Panki – Świerże – Kiełcze ” 

Pobierz informację. 

 


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy, Ogłoszenie nr 642746-N-2018 z dnia 2018-10-30 r.

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu , SIWZ , załączniki do SIWZ .

 


 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT, Ogłoszenie nr RGK.271.8.2018 z dnia 2018-10-25 r.

Część I: „Przebudowa ciągu pieszo jezdnego w Gąsiorowie ”, Część II: „Przebudowa nawierzchni jezdni w Kietlance na odcinku 80 mb.”,  Część III: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji 0+000 – 0+184,61

Pobierz ogłoszenie 

 


 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Numer sprawy: RGK 271.7.2018 z dnia 23.10.2018r.

 „Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261132W Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Panieńskie w lokalizacji km 0+000,00 – 1+333,37” - Część I i Część II.

Pobierz ogłoszenie 

 


 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Numer sprawy: RGK 271.6.2018 z dnia 18.10.2018r.

Przebudowa drogi gminnej Świerże – Panki – Świerże – Kiełcze” - Część I i Część II.

Pobierz zawiadomienie 

 


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi, Ogłoszenie nr 637072-N-2018 z dnia 2018-10-16 r.

Gmina Zaręby Kościelne: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Ogłoszenie o zamówieniu , SIWZ wraz z załącznikami , Opinia RIO o możliwości spłaty długoterminowego kredytu. 

 

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ - RGK.271.9.2018 z dnia 19.10.2018r. 

Zmiana treści SIWZ - RGK.271.2018 z dnia 19.10.2018r. 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, Ogłoszenie nr 500252376-N-2018 z dnia 19-10-2018 r. 

 

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ/ zmiana treści SIWZ - RGK.271.9.2018 z dnia 23-10-2018r. 

Nowy zał. nr 6 z 23-10-2018r. - Harmonogram spłat rat kredytu. 

 


 Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą zadania  „Przebudowa drogi gminnej Świerże – Panki – Świerże – Kiełcze” - Część I i Część II.

Pobierz wniosek 

 


 Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą zadania: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261132W Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Panieńskie w lokalizacji km 0+000,00 – 1+333,37” - Część I i Część II.

Pobierz wniosek 

 


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane, Ogłoszenie nr 634627-N-2018 z dnia 2018-10-10 r.

Część I: „Przebudowa ciągu pieszo jezdnego w Gąsiorowie ”,

Część II: „Przebudowa nawierzchni jezdni w Kietlance na odcinku 80 mb. ”,

Część III: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji 0+000 – 0+184,61”

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu , SIWZ , zał. 1-5 do SIWZ: formularz ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, informacja o przynależności do grupy kapitałowej, projekt umowy,  zał. nr 6 do SIWZ: przedmiary robót , zał. nr 7 do SIWZ: dokumentacja ; specyfikacja techniczna .

 


 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane, Ogłoszenie nr 500237337-N-2018 z dnia 03-10-2018 r.

„Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy – 4 obiekty, wariant rozszerzony – 1 obiekt ”.

Pobierz ogłoszenie 

 


 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT, Numer sprawy: RGK 271.7.2018 z dnia 14.09.2018r.

Nazwa zadania: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261132W Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Panieńskie w lokalizacji km 0+000,00 – 1+333,37”

Pobierz ogłoszenie 

 


 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT, Numer sprawy: RGK 271.6.2018 z dnia 13.09.2018r.

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Świerże – Panki – Świerże – Kiełcze

Pobierz ogłoszenie 

 


 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi, Ogłoszenie nr 500219100-N-2018 z dnia 12-09-2018 r. 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zaręby Kościelne.

Pobierz ogłoszenie 

 


 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, Ogłoszenie nr RGK.271.4.2018 z dnia 2018-08-31 r.

"Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy- 4 objekty, wariant rozszerzony- 1 objekt".

Ogłoszenie o wyborze 

 


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane , Ogłoszenie nr 610911-N-2018 z dnia 2018-08-30 r.

Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261132W Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Panieńskie w lokalizacji km 0+000,00 – 1+333,37” całość podzielona została na 2 części.

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu , SIWZ , załączniki do SIWZ: załączniki 1-5 , zał. nr 6 - przedmiary , zał. nr 7 - specyfikacja techniczna , zał. nr 8 - dokumentacja projektowa.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 13.09.2018 

 


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane, Ogłoszenie nr 610207-N-2018 z dnia 2018-08-29r.

"Przebudowa drogi gminnej Świerże–Panki – Świerże–Kiełcze"

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu , SIWZ , załączniki do SIWZ: załączniki 1-5 , zał. nr 6 - przedmiary i kosztorysy , zał. nr 7  - specyfikacja techniczna , zał. nr 8 - dokumentacja projektowa. 

 


 Unieważnienie postępowania dot.:  „Przebudowa drogi gminnej Świerże – Panki – Świerże – Kiełcze”

Ogłoszenie nr RGK 271.5.2018 z dnia 2018-08-29 r.

Pobierz ogłoszenie 

 


 Informacja o treści złożonych ofert, Ogłoszenie nr RGK 271.5.2018 z dnia 2018-08-27 r.

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Świerże – Panki – Świerże – Kiełcze

Pobierz Informację 

 


 Informacja o treści złożonych ofert, Ogłoszenie nr RGK.271.4.2018 z dnia 2018-08-24 r.

"Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy- 4 objekty, wariant rozszerzony- 1 objekt".

Pobierz informację 

 


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane, Ogłoszenie nr 603454-N-2018 z dnia 2018-08-10

"Przebudowa drogi gminnej Świerże–Panki – Świerże–Kiełcze"

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o przetargu , SIWZ , załączniki do SIWZ: załączniki  nr 1-5 , zał. nr 6 - przedmiary i kosztorysy , zał. nr 7  - specyfikacja techniczna,  zał. nr 8 - dokumentacja projektowa 

 


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane, Ogłoszenie nr RGK.271.4.2018 z dnia 2018-08-09 r.

"Budowa OtwartycH Stref Aktywności: wariant podstawowy- 4 objekty, wariant rozszerzony- 1 objekt".

Ogłoszenie 

SIWZ z załącznikami 

Dokumentacja projektowa:

  1. Otwarta Strefa Aktywności przy ul .Farnej w Zarębach Kościelnych- dokumenty do pobrania: strona tytułowa , projekt zagospodarowania terenu , opis urządzeń , przedmiar robót 
  2. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowosci Kępiste Borowe - dokumenty do pobrania: strona tytułowa , projekt zagospodarowania terenu , opis urządzeń , przedmiar robót 
  3. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowosci Stara Złotoria- dokumenty do pobrania: strona tytułowa , projekt zagospodarowania terenu , opis urządzeń , przedmiar robót 
  4. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowosci Świerże Zielone- dokumenty do pobrania: strona tytułowa , projekt zagospodarowania terenu , opis urządzeń , przedmiar robót 
  5. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Zakrzewo Kopijki- dokumenty do pobrania: strona tytułowa , projekt zagospodarowania terenu , opis urządzeń , przedmiar robót 

 


 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Numer sprawy: RGK 271.2.2018 z dnia 03.08.2018r.

Nazwa zadania: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zaręby Kościelne”.

Pobierz informację 

 


 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGK 271.2.2018

Nazwa zadania: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zaręby Kościelne”.

Pobierz informację. 

 


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane, Ogłoszenie nr 594447-N-2018 z dnia 2018-07-25 r. 

"Przebudowa drogi gminnej Świerże–Panki – Świerże–Kiełcze"

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o przetargu , SIWZ , załączniki do SIWZ: załączniki  nr 1-5,  zał. nr 6 - przedmiary i kosztorysy,  zał. nr 7  - specyfikacja techniczna , zał. nr 8 - dokumentacja projektowa,   zał. nr 9 - Oświadczenie RODO. 

Informaja o treści złozonych ofert> 

Unieważnienie>> 

 


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Ogłoszenie nr 591674-N-2018 z dnia 2018-07-19 r.

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zaręby Kościelne."

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o przetargu , SIWZ , załączniki do SIWZ , zał. graficzny do opisu przedmiotu zamówienia .    

 


 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  - RGK 271.1.2018 z 28.06.2018r. 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGK 271.1.2018. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Świerże – Panki – Świerże – Kiełcze  

Pobierz informację 

 


 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - RGK 271.1.2018 z 25.06.2018r. 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGK 271.1.2018. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Świerże – Panki – Świerże – Kiełcze  ”

Pobierz informację 

 


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane, Ogłoszenie nr 570464-N-2018 z dnia 2018-06-08r. 

Przebudowa drogi gminnej Świerże–Panki – Świerże–Kiełcze


Dokumenty do pobrania: Ogłoszeni o zamówieniu , SIWZ z załącznikami , zał. nr 7 do SIWZ: przedmiar robór, kosztorys ofertowy , zał. nr 8- specyfikacja techniczna , zał. nr 9 - dokumentacja projektowa , zał. nr 10 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO       

 


 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi , Ogłoszenie nr 500020422-N-2018 z dnia 26-01-2018 r.

Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne w roku 2018

Pobierz ogłoszenie 

 


 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  Ogłoszenie nr 500004230-N-2018 z dnia 05-01-2018 r.

"Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienałty Brewki, gm. Zaręby Kościelne"

Pobierz ogłoszenie